Zásady hospodaření

 

Čl.I

Příjmy sdružení

1. Příjmy sdružení tvoří:

a) Členský příspěvek členů sdružení, a to ve výši stanovené rozhodnutím valné hromady. Výše členského příspěvku se stanoví pevnou částkou na každý kalelndářní rok. Členský příspěvek je zahrnut do platby na školní fond a je splatný do 30.12 příslušného kalendářního roku na účet sdružení. Za evidenci a správu členských příspěvků odpovídá výkonný výbor.

b) dary od rodičů žáků školy, dary od dalších fyzických či právnických osob

c) příjmy z dotací a grantů

2. Využití prostředků získaných z výše uvedených příspěvků a příjmů schvaluje valná hromada na návrh výkonného výboru. V rámci operativní činnosti sdružení může výkonný výbor poskytnout finanční příspěvek na akci ZŠ Kunratice nebo sdružení, o kterém byli předem členové občanského sdružení informováni, a to až do výše 15.000,-Kč. Veškeré částky, které přesahují částku 15.000,-Kč, musí být schváleny valnou hromadou.

Čl. II

Přijaté dary

1. Přijatým darem se rozumějí jakákoliv bezúplatně přijatá plnění ve prospěch sdružení, a to jak finanční, tak věcná.

2. Na vyžádání dárce bude s dárcem uzavřena darovací smlouva, popřípadě mu bude vydáno potvrzení o přijatém daru.

 

Čl. III.

Granty, dotace

Dohled nad dodržením grantových či dotačních podmínek, jakož provedení náležitého vyúčtování dotačního titulu, odpovídá vůči poskytovateli grantu či dotace výkonný výbor. Obecné právní účinky a dopady způsobu nakládání s grantovými či dotačními prostředky vůči sdružení jakožto právnické osobě tím nejsou dotčeny.

Čl. IV.

Okruhy financovaných aktivit

Prostředky sdružení budou vynakládány na činnosti určené v čl.III Stanov sdružení, zejména na:

a) aktivity ZŠ Kunratice v rámci vzdělávacího, výukového a výchovného procesu (např. spolufinancování dopravních výdajů v rámci školních akcí ZŠ Kunratice ,věcné ceny do soutěží žáků, materiálové zajištění akcí, apod.)

b) mimoškolní vzdělávací, výukové a výchovné aktivity žáků ZŠ Kunratice, je-li jejich účelem rozvoj školní mládeže.

c) kultivaci školního prostředí ZŠ Kunratice – drobné materiálové vybavení, související  službové či jiné provozní výdaje, atd.

Čl. V.

Operativní zásady správy finančních prostředků

1. Prostředky sdružení budou vynakládány výhradně tak, aby nedocházelo k obohacení jednotlivých členů sdružení. Osoby, vykonávající funkci v orgánech sdružení, tak činí bez nároku na finanční odměnu či jakékoli jiné majetkové zvýhodnění, krom odměny za vedení účetnictví sdružení, která bude na každý kalendářní rok odsouhlasena valnou hromadou sdružení. Tím není dotčen nárok na úhradu odůvodněných a řádně prokázaných výdajů, pokud takové byly při výkonu funkce anebo v přímé souvislosti s aktivitami sdružení vynaloženy (např. úhrada cestovních výdajů apod.). Posouzení a odsouhlasení tohoto případného nároku na úhradu vynaložených výdajů je v kompetenci výkonného výboru.

2.  Orgány sdružení jsou povinny při hospodaření s prostředky sdružení dbát řádné péče, prostředky spravovat způsobem minimalizujícím náklady, resp. náklady vynakládat v míře nezbytně nutné k dosažení příslušného účelu.

Čl. VI

Informace o hospodaření


1. Orgány sdružení jsou povinny hospodařit transparentním a průkazným způsobem. Veškeré informace ohledně hospodaření sdružení jsou na vyžádání k dispozici kterémukoli členovi sdružení, v rozsahu a lhůtě přiměřené daným okolnostem.

2. Za vedení účetnictví sdružení vedené podle zvláštních právních předpisů odpovídá výkonný výbor.

3. Účetní závěrku schvaluje valná hromada.

Čl. VII.

Obsluha účtu, podpisová práva k účtu


Finanční prostředky sdružení jsou shromažďovány na běžném účtu, znějícím na jméno sdružení, popřípadě v hotovosti v pokladně sdružení. Za správu a náležitou evidenci peněz v hotovosti přitom odpovídá pokladník jako člen výkonného výboru.

Nositeli podpisových práv k bankovnímu účtu je výhradně

  • předseda sdružení jako člen výkonného výboru,
  • pokladník jako člen výkonného výboru,

s tím, že každý z nich je oprávněn nakládat s prostředky na účtu sdružení

  • samostatně,
  • výhradně v souladu s těmito zásadami hospodaření a stanovami, a to za účelem dosažení deklarovaných cílů sdružení

Čl. VIII.

Právní účinky zásad hospodaření


Tyto zásady  jsou po jejich schválení výkonným výborem interním předpisem sdružení, právně závazným pro všechny jeho členy a orgány.

Kalendář akcí