Jak funguje péče o žáky v rámci Školního Poradenského Pracoviště

Činnost školního poradenského pracoviště zahrnuje především primárně preventivní oblast, ale řadou svých aktivit přesahuje do prevence sekundární. 

V našich podmínkách se školní psycholog začíná zajímat o děti ještě v době předškolní. Nejen návštěvou ve spádové mateřské školce, ale i jeho přítomností a depistáží při zápisu do první třídy ZŠ. Od školního roku 2012/13 má škola vytvořenu novou koncepci školního zápisu, jejímž cílem je zkvalitnit vstupní diagnostiku tak, aby výsledná data bylo možno dále použít pro individualizaci vzdělávání jednotlivých dětí. Úzce též spolupracuje se speciálním pedagogem při realizaci nápravného programu pro budoucí prvňáčky  

V průběhu prvního ročníku se stávají žáci středem zájmu ŠPP zhruba v říjnu, kdy třídy navštíví psycholog se speciálním pedagogem a s třídními učitelkami zhodnotí připravenost dětí na školu. Pokud se vyskytnou adaptační, výukové či jiné problémy, školního psychologa vyhledá jak rodič, tak učitelka. Pracovníci ŠPP také vyjíždí s 1. ročníky na adaptační pobyt (září) – kde formou skupinové práce s dětmi, spolu s třídním učitelem pracují na tvorbě zdravého třídního klimatu, podporují vznik pozitivních přátelských vazeb v novém kolektivu a kvalitní pracovní atmosféry.

Na konci prvního ročníku a na začátku druhého ročníku probíhá screening SPU, na jehož základě se dohaduje další péče o vytipované žáky – 3MP, diagnostika v PPP, rozpracování individuálního vzdělávacího programu a předání do péče školního speciálního pedagoga, se kterým je konzultován systém náprav.

Ve třetí a čtvrté třídě nabízí psycholog třídním učitelům dotazník B-4 a tím začíná hloubková diagnostika tříd. Z těchto prvotních (a ještě ne zcela objektivizovaných) výsledků vycházíme v preventivní činnosti třídního učitele.  Dále se školní psycholog soustřeďuje na individuální práci s integrovanými žáky, s žáky talentovanými a také na žáky, na které upozorní rodiče či učitelé (studijní selhávání či kázeňské a výchovné problémy). 

Pátý ročník představuje nejvyšší ročník prvního stupně a školní psycholog má možnost vstupovat do tříd v třídnických hodinách. Dalším důvodem zájmu školního psychologa o páté třídy je diagnostika žáků, kteří chtějí přecházet na víceletá gymnázia. U nich často žádají rodiče zhodnocení, zda to je pro děti výhodné. 

V šesté třídě se většinou schází nový třídní kolektiv a školní psycholog se účastní týdenního adaptačního výjezdu. Zde se nejen provádí podrobná diagnostika, ale společně se svým třídním učitelem – formou skupinové práce vytvářejí zdravou podobu mezilidských vztahů ve třídě. Tento týden je základem pro primárně preventivní působení v této třídě.

Na druhém stupni jsou objednavateli služeb školního psychologa jak rodiče a učitelé, tak sami žáci (od páté třídy tento zájem pozvolna narůstá). Stejně tak probíhá i v šesté až deváté třídě podrobná diagnostika třídních kolektivů (B-3), která stanovuje další možnost prevence při případném narušení mezilidských vztahů mezi dětmi ve třídě. 

V deváté třídě je hlavní důraz kladen na diagnostiku profesní cesty. Tato baterie testů pomáhá dětem a jejich rodičům volit vhodnou střední školu. Ve spolupráci s výchovným poradcem probíhá druhým rokem komplexní kariérové poradenství (profi diagnostika) pro žáky 9. tříd a následné konzultace se žáky a rodiči přímo ve škole.

Samostatnou činností ŠPP je péče o integrované žáky, zde úzce spolupracují školní/poradenský  psycholog a školní speciální pedagog (reedukace). Školní psycholog je garantem úrovně, tempa a způsobu náprav, školní speciální pedagog prakticky vede nápravné (reedukační) programy. Podobně je také zajištěna podpora talentovaným žákům školy. 

 

 

 

 

Stránka

Publikována: 24.9.2014

Vytvořil(a): Kateřina Fořtová

Kalendář akcí